Welcome to Galeria Savaria!

Újraprogramozás swiss motor box anti aging

A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! A közúti közlekedésre vonatkozó Egyezmény kihirdetése 1. A közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv kihirdetése 3. Az Az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetése 9.

Záró rendelkezések A Szerződő Államok attól az óhajtól vezéreltetve, hogy egységes szabályok felállításával a nemzetközi közúti közlekedés fejlődését elősegítsék és biztonságossá tegyék, a következő rendelkezésekben állapodtak meg: I. Cikk 1. A Szerződő Államok - fenntartva teljes egészében a közútjaik használatára vonatkozó szabályalkotás jogát - megegyeznek abban, hogy közútjaikat a nemzetközi közúti közlekedésre a jelen Egyezményben megállapított feltételek mellett használják.

A Szerződő Államok a jelen Egyezmény rendelkezései által biztosított kedvezményeket nem kötelesek a területükön - megszakítás nélkül - egy évnél hosszabb idő óta tartózkodó gépjárművek, pótkocsik vagy járművezetők részére is megadni.

Guarantee conditions

A jelen Egyezmény függelékeit az Egyezmény szerves részének kell tekinteni, az Államok mégis az Egyezmény aláírásakor, megerősítésekor, vagy a hozzá való csatlakozáskor, illetve a későbbiek során bármikor kijelenthetik, hogy az Anti age feszesítő krém embryolisse alkalmazásából az 1-es és 2-es számú függeléket kizárják.

Bármelyik Szerződő Állam bármikor bejelentheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárának, hogy az Egyezmény alkalmazásából általa a jelen cikk 1. Azokat az intézkedéseket, amelyeknek életbeléptetésére nézve az összes Szerződő Államok, illetve közülük egyesek megegyeztek, vagy a jövőben megegyeznek avégből, hogy - a vám, a rendőrségi, az egészségügyi vagy egyéb alakiságok egyszerűsítésével - a nemzetközi közúti közlekedést megkönnyítsék, úgy kell tekinteni, hogy a jelen Egyezmény célkitűzésével megegyeznek.

A Szerződő Államok a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása céljából mindent elkövetnek, hogy az ugyanazon nemzetközi útvonalon, egymás szomszédságában levő vámirodák és vámőrsök nyitvatartási idejét összehangolják. Cikk A jelen Egyezményt nem szabad olyképpen értelmezni, mintha ez megengedné személyek ellenszolgáltatásért történő fuvarozását, vagy az árufuvarozást, kivéve a járműveken utazók személypoggyászát; a fentieket úgy kell érteni, hogy ezek a kérdések, valamint azok, amelyeket a jelen Egyezmény nem szabályozott, a hazai törvényhozás hatáskörében maradnak azzal a megszorítással, hogy az idevágó egyéb nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat alkalmazni kell.

Cikk A Szerződő Államok mindegyikének meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a jelen fejezetben előírt szabályok megtartásának biztosítása érdekében. Cikk Minden vezetőnek, gyalogosnak és újraprogramozás swiss motor box anti aging személynek, aki a közutat igénybe veszi, olyan magatartást kell tanúsítania, hogy ezáltal a forgalomban veszélyt vagy zavart ne idézzen elő.

Kerülnie kell a károkozást a személyekben, illetőleg a köz- és magánvagyonban. Minden önállóan haladó járművet vagy összekapcsolt szerelvényt vezetővel kell ellátni. Az igavonó, málhás vagy nyerges állatoknak vezetőjének, a haszonállatnak hajtójának kell lenni, kivéve a rendkívüli útszakaszokat, amelyeket a belépési pontokon meg kell jelölni. A járműoszlopokat, illetve állatcsordákat annyi vezetővel kell ellátni, amennyit a hazai jogszabályok előírnak.

A járműoszlopokat szükség esetén kisebb szakaszokra kell bontani és az egymást követő szakaszok között a zavartalan közlekedés biztosításához elegendő hosszúságú térközt kell tartani.

Hungarian to English

Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan vidékeken, ahol nomád törzsek szoktak vándorolni. A vezetők mindenkor kötelesek járművük, illetőleg állataik feletti uralmukat megőrizni. A közút többi használójának biztonsága érdekében a feléjük való közeledés alkalmával kellő elővigyázatosságot kell tanúsítaniuk.

Azonos irányban haladó járművek a közút ugyanazon oldalán kötelesek haladni; a hajtási oldalnak egy országon belül valamennyi közúton egységesnek kell lennie. Éjszakai szemmaszk egységes hajtási oldal megállapítása a hazai jogszabályalkotás hatáskörébe tartozik. Általános szabályként és mindazon esetekben, amikor a 7. Cikk rendelkezései előírják, valamennyi járművezető köteles: a kétforgalmú sávú úttesten, újraprogramozás swiss motor box anti aging kétirányú közlekedésre szolgál, járművét a menetirány szerinti oldalon tartani; b kettőnél több forgalmi sávú úttesten, járművét a menetiránya szerinti oldalon levő és az útszegélyhez legközelebb eső forgalmi sávon tartani.

Az állatokat - a hazai jogszabályalkotásnak megfelelő módon - az útszegélyhez újraprogramozás swiss motor box anti aging legközelebb kell hajtani. Cikk A járművek vezetői mindenkor kötelesek járművük sebessége feletti uralmukat megtartani és ésszerűen, óvatosan vezetni. Le kell lassítaniuk, vagy meg kell állniuk, valahányszor a körülmények ezt megkövetelik különösen akkor, ha a látási újraprogramozás swiss motor box anti aging nem jók. A vezetőknek szembejövőkkel találkozáskor, illetőleg amikor őket megelőzik, a menetirányuknak megfelelő forgalmi sávon, amennyire csak lehet, le kell húzódniuk az úttest szélére.

A járművek és állatok előzésének - attól függően, hogy a kérdéses országban melyik oldalra előírt hajtás van - tőlük jobbra vagy balra kell lebonyolódnia.

Payment options

E szabályok alkalmazása azonban nem kötelező a villamosokra, közúti vasutakra, valamint egyes hegyi utakra. Járművek vagy hajtott állatok közeledésekor minden vezető köteles: a járművel vagy hajtott állatokkal való találkozáskor elhaladásuk biztosítására elegendő helyet hagyni; b amikor valamely jármű őt megelőzni készül, a menetiránynak megfelelő oldalon - amennyire csak lehet - az úttest szélére húzódni és sebességének növelésétől tartózkodni.

Minden előzni szándékozó vezetőnek meg kell bizonyosodnia, hogy erre elegendő térköz áll rendelkezésére, s az előre-látási viszonyok az előzést veszélytelenül megengedik.

Japanese Secret To Whitening 10 Shades That Removes Wrinkles And Pigmentation For Snow White Skin

Előzés után köteles járművét - attól függően, hogy az illető országban melyik oldalra előírt hajtás van - jobbra, illetőleg balra visszavezetni, de csak azután, miután meggyőződött, hogy ezt a megelőzött jármű, gyalogos, vagy állat zavarása nélkül megteheti.

A vezetőknek, ha útelágazáshoz, útkereszteződéshez, úttorkolathoz vagy vasúti átjáróhoz érnek, különös elővigyázatosságot kell tanúsítaniuk, hogy a balesetet elkerüljék. Bizonyos utak vagy útszakaszok kereszteződésénél áthaladási elsőbbséget lehet biztosítani.

Ezt az elsőbbséget közúti jelzések elhelyezésével teszik észlelhetővé. Minden vezető, aki ilyen elsőbbséggel bíró utat, vagy útszakaszt megközelít, az azon haladó vezetőknek áthaladási elsőbbséget köteles biztosítani. A 2-es számú függeléknek - útkereszteződéseknél az áthaladási elsőbbségre vonatkozó - azon rendelkezéseit, amelyeket a jelen cikk 2.

Minden vezető, mielőtt ráhajtana valamely közútra, köteles: a meggyőződni arról, hogy ezt a műveletet a közút többi használójának veszélyeztetése nélkül megteheti; b szándékát világosan újraprogramozás swiss motor box anti aging c az úttest - menetirányának megfelelő - szegélyéhez lehető legjobban lehúzódni, ha ugyanazon oldalra kanyarodással szándékozik az utat elhagyni; d a lehető legjobban az úttest középvonalához húzódni, ha az ellenkező oldalra kanyarodással akarja az utat elhagyni, kivéve a Cikk 2.

Amikor a járműveket, vagy állatokat a közúton megállítják - ha azok nem állhatnak a közúton kívül - az útszegélyhez annyira közel kell félreállítani, amennyire csak lehetséges. A vezetők járműveiket, illetőleg állataikat csak akkor hagyhatják el, ha a balesetek elkerülése érdekében megtették a szükséges óvintézkedéseket. Járművek vagy állatok nem tartózkodhatnak ott, ahol veszélyt vagy zavart idézhetnek elő, nevezetesen két út kereszteződésénél, útkanyarulatban, emelkedő csúcsán, illetőleg ezek közelében.

Cikk Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a jármű rakománya kár vagy veszély okozójává ne válhasson. Napnyugta után és éjszaka, vagy amikor a légköri viszonyok megkövetelik, a közúton levő minden járműnek, illetve összekapcsolt járműegységnek legalább egy előre irányított fehér és legalább egy újraprogramozás swiss motor box anti aging irányított piros fényforrással újraprogramozás swiss motor box anti aging rendelkeznie.

Ha a járművet - a kerékpárt és az oldalkocsi nélküli motorkerékpárt kivéve - elől csupán egy fehér fényforrással szerelték fel, ennek a szembejövő járművek felé eső oldalon kell lennie. Azokban az országokban, ahol elől két fehér fényforrás az előírás, ezeket a jármű jobb és bal oldalán kell elhelyezni. A piros fényt olyan fényforrás szolgáltathatja, amely különáll attól a világító testtől, amely a fehér fényt, illetőleg fényeket adja, vagy pedig - amikor a jármű csekély hossza és berendezései lehetővé teszik - ugyanaz a fényforrás is szolgáltathatja.

Welcome to Galeria Savaria!

A járművön sohasem lehet előreirányított piros, illetőleg hátrairányított fehér fény és arra elől piros, hátul fehér fényvisszaverő szerkezet sem szerelhető. Ez a tilalom nem vonatkozik a hátramenet fehér vagy sárga fényforrásaira, ha a járművet nyilvántartó ország hazai szabályai ilyen fények használatát megengedik. A fényforrásoknak és fényvisszaverő szerkezeteknek a jármű jelenlétét afjd svájci anti aging közút többi használói felé hatásosan jelezniük kell.

Valamennyi Szerződő Állam, illetőleg ezek alárendelt szerve - azzal a feltétellel, hogy minden intézkedést megtesz a közlekedés biztonsága megszokott feltételeinek biztosítására - a jelen cikk rendelkezései alól kiveheti: a a különleges célokat szolgáló vagy különleges körülmények között használatos járműveket; b bizonyos különleges alakú vagy fajtájú járműveket; c azokat a járműveket, amelyek kielégítő megvilágítású közúton várakoznak. A jelen fejezet rendelkezéseit a trolibuszokra is alkalmazni kell.

Cikk 4. A jelzési rendszer egyöntetűségének biztosítása céljából - amennyire csak lehetséges - kizárólag csak az összes Szerződő Állam által elfogadott jeleket és jelzéseket kell a szóban forgó Állam közútjain elhelyezni. Ha egyes új jelzések alkalmazásának szüksége merül fel, ezeket - alakjukra és színükre - valamint az esetleg alkalmazott jelképek természetére nézve - bele kell illeszteni abba a jelzési rendszerbe, amely ebben az Államban érvényben van.

Az előírásos jelzések számát a feltétlenül szükséges mennyiségre kell korlátozni.

allure anti aging vélemények

Jelzések csak olyan helyeken alkalmazhatók, ahol ez elkerülhetetlenül szükséges. A veszélyt jelző táblákat az akadályoktól elegendő távolságra kell elhelyezni, hogy ezekre az úthasználókat hatékonyan figyelmeztesse. Az előírásos jelzésen tilos minden olyan - tárgyától és jellegétől elütő - felirat alkalmazása, amely csökkenti láthatóságát, vagy megváltoztatja jellegét. Minden olyan tábla vagy felirat alkalmazása tilos, amely az előírásos jelzésekkel való összetévesztésre ad lehetőséget, vagy ezek olvashatóságát megnehezíti.

Abból a célból, hogy a jelen Egyezmény előnyeiben részesüljön, minden gépjárművet valamely Szerződő Államnak vagy valamelyik alárendelt szervének - törvényhozásának megfelelően - nyilvántartásba kell vennie.

A kérelmező részére vagy az illetékes hatóság, vagy pedig egy erre feljogosított egyesület nyilvántartási igazolványt állít ki, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendszámot, vagyis a nyilvántartási számot, a jármű gyártójának nevét, vagy cégét, a gyártási számot vagy a gyártás szériaszámát, az első forgalombahelyezés időpontját, valamint az említett igazolvány kérelmezőjének teljes nevét és állandó lakóhelyét.

A fenti feltételek mellett kibocsátott újraprogramozás swiss motor box anti aging igazolványokat tartalmuk bizonyítékául valamennyi Szerződő Államban mindaddig el kell fogadni, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

Minden gépjárműnek, legalább a hátulján táblára vagy magára a járműre írva, viselnie kell az illetékes hatóság által adott rendszámot. Ha a gépjármű egy vagy több pótkocsit vontat, a pótkocsinak, illetőleg a leghátulsó pótkocsinak a vonógépjármű rendszámát, vagy saját rendszámát kell viselnie.

A rendszám összetételét és elhelyezésének módját a 3. A rendszámon kívül minden gépjárműnek hátulján táblára vagy magára a gépjárműre írva, viselnie kell a gépjármű nyilvántartásbavételi helyére utaló megkülönböztető jelzést.

Ez a jelzés vagy az Államnak, vagy a nyilvántartásbavétel szempontjából valamely külön önálló egységet képező területnek a megjelölése. Ha a gépjármű egy vagy több pótkocsit vontat, a pótkocsi, illetőleg az utolsó pótkocsi hátulján a megkülönböztető jelzést meg kell ismételni.

A megkülönböztető jelzés összetételét és elhelyezésének módját a 4.

Rugalmas, rugalmas, tartós. Funkció:Ők könnyedén eltávolítja a terminál vezeték a vezeték kábelköteg-csatlakozó, valamint egy új vezetéket, amely nem okoz semmilyen dae. Kompatibilis:Az eszközök meghatározott egyetemes eszközök alkalmas a legtöbb csatlakozó terminál, amely felhasználható a legtöbb autók, motorkerékpárok, illetve más elektronikus eszközök pl. Használata:Nem kell, hogy kinyissa a terminálok, csak húzd meg a terminál csapok.

Cikk Minden gépjárműnek és minden pótkocsinak viselnie kell az 5. A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak jó üzemállapotban levőknek és olyanoknak kell lenniük, hogy üzemeltetésük során a vezetőkre, a gépjármű utasaira és a közút többi használójára nézve veszélyt ne idézhessenek elő, s a köz- és magánvagyonban se tehessenek kárt.

Ezeken felül, a gépjárműveknek, a pótkocsiknak s felszereléseiknek meg kell felelniük a 6. A jelen cikk rendelkezéseit a trolibuszokra is alkalmazni kell. A Szerződő Államnak vagy helyi hatóságainak közútjain forgalomba bocsátott járművek méreteit és legnagyobb összsúlyát a hazai törvényhozás állapítja meg.

A Szerződő Államok által a regionális egyezményekben - vagy ilyen egyezmény hiányában, valamely Szerződő Állam által - kijelölt bizonyos közutakon a megengedett méreteket és a legnagyobb összsúlyt a 7. Mindegyik Szerződő Állam a területére belépő valamennyi gépjárművezetőt, aki megfelel a 8.

A Szerződő Állam a területére lépő gépjárművezetőtől mégis megkövetelheti, hogy rendelkezzék a A nemzetközi gépjárművezetői engedélyt a Szerződő Államoknak, vagy valamely igazgatási egységnek illetékes hatósága vagy e hatóság által felhatalmazott egyesület bocsátja ki és látja el a hatóság, illetőleg az Egyesület pecsétjével vagy bélyegzőjével, miután a gépjárművezető erre való alkalmasságáról bizonyságot tett.

Ez feljogosítja, hogy további vizsga nélkül és valamennyi Szerződő Államban azokat a kategóriájú gépjárműveket vezethesse, amelyekre az engedélyt újraprogramozás swiss motor box anti aging. Mind a hazai, mind a nemzetközi gépjárművezetői engedélyek használatának joga megvonható, ha nyilvánvaló, hogy a kibocsátáshoz előírt feltételek már nem állnak fenn. A Szerződő Állam vagy alárendelt szerve a gépjárművezetőtől a fent említett gépjárművezetői engedély használatának jogát csak abban az esetben vonhatja vissza, ha ez utóbbi a hazai közlekedési szabályzatba ütköző olyan szabálytalanságot követett el, amely az említett Szerződő Állam törvényhozása szerint a gépjárművezetői engedély visszavonásával jár.

Ilyen esetben a Szerződő Állam vagy annak azon alárendelt szerve, amely az engedély használatának jogát visszavonta, az engedélyt visszatarthatja és megőrizheti annak a határidőnek leteltéig, amely időre a gépjárművezetőtől az engedélyt visszavonták, vagy addig az időpontig, míg ez utóbbi e Szerződő Állam területét el nem hagyja, feltéve, hogy elutazása megelőzi az említett határidő leteltét. Az Állam vagy alárendelt szerve az ilyen módon történt visszavonásról az engedélybe bejegyzést tehet, és az engedélyt kibocsátó hatósággal a gépjárművezető nevét és címét közölheti.

A jelen Egyezmény hatálybalépésétől számított öt év tartamára azokat újraprogramozás swiss motor box anti aging gépjárművezetőket, akik a gépjárműközlekedésre vonatkozó, Párizsban, Cikk A Szerződő Államok kötelezik magukat, hogy kölcsönösen megadják egymásnak a szükséges felvilágosításokat azoknak a hazai, vagy nemzetközi gépjárművezetői engedéllyel bíró személyeknek azonosításához, akiket valamilyen közlekedési szabály megszegése miatt büntetőjogi felelősség terhel.

Hasonlóképpen megadják a szükséges felvilágosításokat minden súlyos balesetet okozó gépjármű tulajdonosának vagy annak a személynek azonosításához, akinek nevén a gépjárművet nyilvántartották.

svájci öregedésgátló luxusórák

Cikk A kerékpárokat a következő felszerelésekkel kell ellátni: a legalább egy hatásos fékkel; b csengőből álló olyan figyelmeztető hangjelzőkészülékkel, amely alkalmas arra, hogy kellő távolságból hallható legyen; más hangjelzőkészülék nem alkalmazható; újraprogramozás swiss motor box anti aging napnyugta után és éjszaka, vagy amikor a körülmények megkövetelik, előreirányított fehér vagy sárga fényforrással, valamint hátrairányított vörös fénnyel vagy fényvisszaverő szerkezettel.

A jelen Egyezmény A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál helyezik letétbe.

anti aging krém vegyszerek a dohányban

Hasonlóképpen nyitva áll csatlakozásra az Egyezmény minden olyan gyámság alatt álló Terület részére, amelynek igazgatását az Egyesült Nemzetekre bízták. A csatlakozás a csatlakozási okmánynak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál való letétbehelyezése útján történik. Az aláírás, megerősítés, az Egyezményhez való csatlakozás alkalmával - vagy azt követőleg bármikor - mindegyik állam az Egyesült Nemzetek Főtitkárához intézett értesítésével bejelentheti, hogy jelen Egyezmény rendelkezéseit mindazokon a területeken alkalmazza, amely területek külügyi szolgálatát ellátja.

E rendelkezések az értesítésben felsorolt területen vagy területeken az értesítésnek a Főtitkár részéről történő kézhezvételt követő Amennyiben a körülmények azt megengedik, valamennyi Szerződő Állam kötelezi magát, hogy a legrövidebb időn belül intézkedik az iránt, hogy jelen Egyezmény alkalmazásra kerüljön azokon a területeken, amelyeknek külügyi szolgálatát ellátja, hacsak e területek kormányhatóságainak hozzájárulása alkotmányjogi szempontból nincs feltételként kimondva.

Mindazok az Államok, amelyek a jelen cikk 1. Az Egyezmény a szóbanforgó területre nézve a bejelentés napját követő egy év múlva veszti érvényességét.

atralin az öregedésgátló

Cikk Jelen Egyezmény az ötödik megerősítő vagy csatlakozást bejelentő okirat letételétől számított harmincadik napon lép hatályba. Valamennyi megerősítő vagy csatlakozó Államra nézve az Egyezmény a megerősítő vagy csatlakozó okirat letételétől számított harmincadik napon lép hatályba. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára jelen Egyezmény hatálybalépésének napját valamennyi aláíró vagy ahhoz csatlakozó Állammal közli, valamint értesíti mindazokat az Államokat, amelyeket meghívtak az Egyesült Nemzetek Közúti Közlekedési és Gépjárműközlekedési Konferenciáján való újraprogramozás swiss motor box anti aging.

Valamely Szerződő Állam által a jelen Egyezménnyel kapcsolatban javasolt bármely módosítást az Egyesült Nemzetek Főtitkárához kell eljuttatni, aki a javasolt módosítás szövegét valamennyi Szerződő Államnak azzal küldi meg, hogy négy hónapon belül közöljék vele: a kívánják-e, hogy a javasolt módosítás tanulmányozása céljából konferenciát hívjanak egybe; b azon a véleményen vannak-e, újraprogramozás swiss motor box anti aging a javasolt módosítást konferencia egybehívása nélkül fogadják el; c azon a véleményen vannak-e, hogy a javasolt módosítást konferencia egybehívása nélkül vessék el.

A javasolt módosítást jeffrey life anti aging Főtitkárnak a Szerződő Államokon kívül azoknak az Államoknak is meg kell küldenie, amelyeket az Egyesült Nemzetek Közúti Közlekedési és Gépjárműközlekedési Konferenciájára való részvételre meghívtak.

A Főtitkárnak a javasolt módosítás tanulmányozása céljából akkor kell újraprogramozás swiss motor box anti aging Szerződő Államokat konferenciára egybehívnia, ha a konferencia egybehívását: a a Szerződő Államok legalább egynegyede kéri, amennyiben a javasolt módosítás nem a függelékekre, hanem az Egyezmény egyéb részeire vonatkozik; b a Szerződő Államoknak legalább egyharmada kéri, amennyiben a javasolt módosítás valamelyik függelékre vonatkozik, kivéve az 1.

A Főtitkárnak a Szerződő Államokon kívül azokat az Államokat is meg kell hívnia, amelyeket az Egyesült Nemzetek Közúti Közlekedési és Gépjárműközlekedési Konferenciáján való részvételre annak idején meghívtak, vagy amelyeknek részvételét a Gazdasági és Szociális Tanács célszerűnek tartja. Nem kerülnek alkalmazásra e rendelkezések akkor, ha az Egyezményre vonatkozó valamely módosítást a jelen cikk 5. A jelen Egyezményre vonatkozó minden olyan módosító javaslatot, amelyet a konferencia kétharmad szótöbbséggel elfogadott, elfogadás céljából valamennyi Szerződő Állammal közölni kell.

Abban az esetben, ha a Szerződő Államoknak legalább kétharmada a jelen cikk 1. A módosítás valamennyi Szerződő Államra nézve ettől az értesítéstől számított kilencvenedik napon válik hatályossá, kivéve azokat az Államokat, amelyek ezen határidőn belül bejelentik a Főtitkárnak, hogy a módosítást elvetik.

ősi anti aging titkok

Ami az 1. Az a Szerződő Állam, amely a jelen cikk 3. Erre az Államra nézve a módosítás a Főtitkárhoz intézett értesítés kézhezvételével válik hatályossá. Cikk Jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Főtitkárához intézett és egy évvel előzetesen közölt bejelentéssel lehet felmondani.

A Főtitkár a felmondást valamennyi aláíró és csatlakozó Állammal közli.

Обнародует ли ключ.

Az egy éves határidő lejártakor az Egyezmény a felmondó Szerződő Államra nézve érvényét veszti. Cikk A jelen Egyezmény magyarázatával vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több Szerződő Állam között keletkezett véleményeltéréseket, amelyeket a felek tárgyalással vagy más egyeztetéssel rendezni nem tudnak, az érdekelt Szerződő Államok valamelyikének kérelmére döntés végett a Nemzetközi Bíróság elé lehet terjeszteni.