Apivita Naturkozmetikumok - Apivita termékek

Ránctalanító krém fogyasztói jelentések

Publikáció: A megtévesztés tilalma és az áruforgalom szabadsága — egy elvi bírósági határozat margójára Liber Ádám—Dr. Az alábbiakban az eset rövid ismertetése után annak formai és tartalmi kritikájára vállalkozunk, ugyanis álláspontunk szerint ezen európai jogi tárgykörben született határozat megállapításai nyíltan ellentmondanak az Európai Bíróság állandó esetjogának. A határozat összefoglalója A versenyhivatal azért indított eljárást a Sopro Hungária Kft.

A A jelölés értelme az ÖRT szerint önállóan a csomagolás áttanulmányozásával sem állapítható meg, a fogyasztó számára nem nyújt eligazítást az elsőség szempontjáról. A Versenytanács nem fogadta el a Kft. A társaság kezdeményezte a Versenytanács határozatának bírósági felülvizsgálatát többek között a Római Szerződésnek a tagállamok közötti mennyiségi korlátozások tilalmáról szóló A Versenytanács határozata Magyarország vonatkozásában olyan helyzetet teremt, hogy a ránctalanító krém fogyasztói jelentések egy a közösségi piacon azonos néven és csomagolással forgalmazott termékének nevét és csomagolását egyedül csak ebben a tagállamban köteles megváltoztatni, ami ellentétes a közösségi joggal.

A Fővárosi Bíróság a keresetet elutasította1, mely döntést ezt követően a Fővárosi Ítélőtábla is helybenhagyta2. A bíróság szerint a felperes által hivatkozott Erre való tekintettel a bíróság a társaság felülvizsgálati kérelmét teljességgel elutasította.

hasonlítsa össze a legjobb öregedésgátló termékeket

Megjegyzések 1. Ezzel összefüggésben a C-ügyben és a M-ügyben hozott döntés szerint a megtévesztés általános tilalmán alapuló döntés kihat a tagállamok közötti kereskedelemre, ha a tilalom miatt a vállalkozás arra kényszerül, hogy a termékeit egyedül az adott tagállamban eltérő jelölés alatt forgalmazza és ezzel járulékos csomagolási, címkézési költsége merül fel.

Ezzel összefüggésben a A Bíróság első körben állítja, hogy a fogyasztó megtévesztésével kapcsolatos tilalom nem tartozik az EK-Szerződés áruforgalmazás Közösségen belüli szabadságát biztosító A két állítás egymást elvben kizárja: az előbbiből az következne, hogy a tilalom minden további nélkül összhangban áll a közösségi joggal, míg a második esetben csak akkor áll fenn az összhang, ha az egy legitim cél alapján szükséges és arányos beavatkozás igazolhatóamelynek mindhárom eleme bizonyítandó — és ami jelen esetben nem történt meg.

Kezdjük a Legfelsőbb Bíróság első állításával, vagyis, hogy az adott tilalomra nem vonatkozik az áruk szabad áramlásának tilalma. Dassonville-ügy, 5.

legjobb anti aging éjszakai krém felülvizsgálata

Eme ítélet kifejezett célja, hogy a pusztán esetleges, de nem tényleges korlátozó hatással járó intézkedéseket kivegye az EK-Szerződés Ebben az Európai Bíróság egyértelműen különbséget tett az áruk szabad mozgásának két típusú akadálya között: egyrészről a jogszabályok harmonizálásának hiányában az árukra vonatkozó feltételek, másrészről az értékesítés módja és feltételei között.

Az előbbiek — árukra vonatkozó feltételek — az ún. Két kérdés merül fel: az első, mely akadályok az árukra és ránctalanító krém fogyasztói jelentések az értékesítésre vonatkozó feltételek, a második pedig, hogy az adott eset, vagyis a terméknév, illetve a csomagolás körében elhelyezett reklámmal, valamint arculati elemmel kapcsolatos tiltás — mely az árukra és az értékesítésre vonatkozó feltételek határán van — melyik kategóriába esik.

Az árukra vonatkozó feltételek olyanok, amelyek a megnevezésre, a formára, a méretre, a súlyra, az összetételre, a kiszerelésre, a címkézésre, a csomagolásra vonatkoznak Keck és Mithouard-ügy Az értékesítési feltételek minden olyan érintett gazdasági szereplőre vonatkoznak, akik az adott állam területén tevékenykednek, és a feltételek mind jogilag, mind ténylegesen ugyanúgy érintik a nemzeti termékek, valamint a más tagállamokból származó termékek forgalmazását. Az ilyen típusú jogszabályok alkalmazása a más tagállamból származó, az ezen állam által meghatározott szabályoknak megfelelő termékek értékesítését nem akadályozza meg, vagy nehezíti jobban ezek piacra jutását, mint a nemzeti termékek esetében Keck és Mithouard, 16— Ilyennek tekintette az Európai Bíróság a veszteséges áron való továbbértékesítést tilalmazó szabályozást5, a televíziós reklám területére vonatkozó reklámkorlátozásokat és reklámtilalmakat6, gyógyszeráruk patikán kívüli reklámjának tilalmát7, az anyatej gyógyszertáron kívüli forgalmazásának tilalmát8, üzletzárásra vonatkozó szabályokat9, az olyan gyógyszerek csomagküldés útján történő forgalmazásának tilalmát, melyek csak gyógyszertárban kaphatóak10, áruk csődeljárás alá vont vagyonból származó eredetére való hivatkozás tilalmát11, folyóirat-előfizetések előzetes engedély nélkül történő mozgóárusításának nemzeti tilalmát12, valamint ezüstékszerek házaló kereskedésre vonatkozó tilalmát13 is.

eclat ránctalanító szemszérum

A termék nevében, illetve a csomagoláson elhelyezett, a választói döntés befolyásolására alkalmas feliratok, arculati elemek megítélésére több európai bírósági ítélet is ránctalanító krém fogyasztói jelentések. Az Európai Bíróság világosan kimondta 13— Ez arra kényszerítheti az importőrt, hogy termékeinek kiszerelését a forgalmazás helyéhez igazítsa, és ebből következően viselje a többlet csomagolási- és reklámköltséget.

Ezáltal az ilyen tilalom a Szerződés [régi] Az a tény, hogy a tilalomból következően megakadályozza az öregedést érintett vállalkozás kénytelen egyetlen tagállamban más megnevezéssel forgalomba hozni termékeit és viselni az ebből eredő csomagolási és reklám többletköltségeket, nyilvánvalóvá teszi, hogy ez az intézkedés sérti a kereskedelem szabadságát.

Ennélfogva az ilyen korlátozások csak akkor megengedettek, ha legitim célt szolgálnak, továbbá ezek szükségesek e cél eléréséhez és kereskedelemkorlátozó hatásuk arányos e céllal. Mind az alperes, mind a bíróságok rámutattak arra, hogy a No. Ennek a jogi következménye azonban az, hogy már forgalmazási feltételről és nem az árura vonatkozó szabályozásról beszélhetünk a Legfelsőbb Bíróság szerint, ami hatással lenne az EK-Szerződés A helyzet azonban az, hogy a Keck-formula alkalmazhatósága szempontjából teljességgel irreleváns az a körülmény, hogy a vonatkozó nemzeti jog alapján megtévesztővé nyilvánított jelölés terméknév vagy — mint ahogy a Fővárosi Bíróság az ítéletében kifejtette — cégnév részét képezi-e.

A terméknév érintettsége vagy a terméknév egységes megjelenése ugyanis nem sine qua non-ja a Keck-formula alkalmazásának, melyet éppen maga a Keck-döntés mond ki. Vagyis csöbörből-vödörbe került a Legfelsőbb Bíróság. A Legfelsőbb Bíróság nem köteles ugyanis egyetérteni az Európai Bíróság eddigi gyakorlatával — hiszen vitatható, hogy miért kell a reklám- és arculati elemek között aszerint különbséget tenni, hogy azok a terméken vagy azon kívül kapnak helyet.

Ebben az ránctalanító krém fogyasztói jelentések azonban a Legfelsőbb Bíróságnak előzetes kérdéssel kellett volna fordulnia az Európai Bírósághoz ezt tisztázandó.

  1. Vásároljon anti aging gyógyszereket
  2. Astragalus kivonat és anti aging

Jelen esetben teljesült tehát a Mars-formula feltététele: az a körülmény, hogy az érintett vállalkozás a magyar tilalom miatt arra kényszerül, hogy a termékeit kaviár anti aging hajápolás egyedül ebben a tagállamban — eltérő jelölés alatt forgalmazza, és ezáltal járulékos csomagolási és reklámköltségeket kell magára vállalnia, jelzi, ránctalanító krém fogyasztói jelentések ez a tilalom a A korlátozás igazolhatósága Szemben a Legfelsőbb Bíróság feltevésével, jelen esetben az áruk szabad áramlásának korlátozásáról van szó, mely akkor megengedett, ha az EK-Szerződés Az áruforgalom közösségi szabadsága minden diszkriminatív jellegű intézkedést tilalmaz, közöttük olyan kereskedelmi korlátozásokat, melyek kizárólag termékimportra vonatkoznak, vagy amelyek importált termékeket a hazaiaktól eltérő módon kezelnek.

Az ilyen jellegű intézkedések ugyanis csak az EK-Szerződés Ezzel összefüggésben formálisan ellentmondásként jelentkezhet, hogy e Ennélfogva a hazai tisztességtelen verseny elleni jog tagállamok közötti ránctalanító krém fogyasztói jelentések korlátozó érvényesülése a fogyasztóvédelem és a verseny tisztasága induni svájci anti aging közvetlenül nem alapítható a Szerződés Ezek a kényszerítő követelmények tehát a Szerződés A fogyasztóvédelem követelménye a Szerződés A fogyasztóvédelem olyan követelmények biztosítását jelenti, melyek formálisan szemben állnak a Belső Piac akadálytalan működésével, melyet többek között a E két követelmény érvényesülését az Európai Bíróság a joggyakorlatában szükségességi-arányossági teszt keretén belül méri össze annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelem és a tagállamok fogyasztót védő szabályozásának eltérése ne akadályozza szükségtelenül és aránytalanul az európai alapszabadságok érvényesülését.

E joggyakorlat szerint az áruk szabad áramlásának területén a tagállamoknak szűk körben van lehetőségük a tagállami fogyasztó védelme érdekében más tagállamban előállított és ott jogszerűen forgalomba hozott termékek felségterületükön való kereskedelmi forgalmának korlátozására.

Ha egy tagállam a fogyasztóvédelem elérésére alkalmas több eszköz közül választhat, akkor a szabad áruforgalmat kevésbé korlátozó eszközt kell választania, amely szükségességi-arányossági követelményként érvényesül. Nem harmonizált szabályozási területen ennélfogva az eredet országa szerinti előírások alapján kell megítélni egy adott termék tagállami behozatali és forgalmazási lehetőségét.

Ha egy termék a származási ország rendelkezéseit betartja, akkor másik tagállamba importálható és ott forgalomba hozható, még abban az esetben is, ha tulajdonságai, címkézése, kiszerelése vagy a termékre vonatkozó reklám a hazai megtévesztéssel szembeni védelemre vonatkozó szabályoknak nem felel meg.

Vásárolni ránctalanító krém Himalaya

A magas szintű fogyasztóvédelem megvalósítása az elsődleges közösségi jogban egy megfelelően tájékozott, figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó alapulvételével történik, amely átlagfogyasztói zsinórmérce nem engedi meg azt, hogy a fogyasztó megtévesztésének veszélyét a tagállami hatóságok szükségtelenül és aránytalanul tágan értelmezzék.

Ezzel szemben megállapítható volt, hogy más tagállami fogyasztók nem értelmezték piacelsőbbségi állításként e jelölést.

A Fővárosi Bíróság — jóváhagyva a Versenytanács érvelését — szintén nem nyelvi indokokkal, hanem más tagállamoktól eltérő hazai kulturális és szociális különbségekkel, jelen esetben a magyar fogyasztói kultúra fejletlenségével sic!

Az Európai Bíróság előtt is számos esetben keresték arra a választ, hogy kereskedelmi kommunikációk megtévesztő voltának közösségi jogon alapuló megítélése szempontjából a tagállamonként eltérő társadalmi, kulturális és nyelvi tényezők, fogyasztói szokások vagy meggyökeresedett közfelfogás indokolhatják-e az áruforgalmazás szabadságának fogyasztóvédelem indokából történő áttörését.

Ezzel kapcsolatban az Ránctalanító krém fogyasztói jelentések Bíróság gyakorlata igen szigorúnak mutatkozik: Az Európai Bíróság előtt a tagállami fogyasztó szokásaira hivatkoztak például a belga hatóságok a Rauügyben18, ami azt a belga királyi rendeletet érintette, ami a margarin kiskereskedelmi forgalmazását kizárólag kocka-formában engedélyezte.

Az Európai Bíróság ezzel szemben megállapította, hogy a vonatkozó előírás jóval meghaladja azt, ami a cél eléréséhez szükséges. Ez a tilalom egy tagállamban bejegyzett árujelző jogosultját arra kényszeríti, hogy a termékei kiszerelését a forgalomba hozatal helye szerint eltérően alakítsa és eltérő forgalmazási utakat rendszeresítsen, továbbá ezzel az intézkedéssel biztosítsa azt, hogy az ®-szimbólumot hordozó áruk ne ránctalanító krém fogyasztói jelentések azon tagállamok kereskedelmi forgalmába, melyek a kérdéses tilalmat elrendelték.

A Bíróság szerint abban az esetben is, ha feltételezhető, hogy a tagállami fogyasztókat vagy azok egy részét e körülményre tekintettel ténylegesen megtévesztenék, ez a veszély az áruk szabad forgalmának tilalmát és ilyen jelentős korlátját a tagállami fogyasztó védelme alapján nem indokolhatja.

Lipobase krém (g)

A Bíróság szerint ugyanis a fogyasztókat sokkal inkább maga az áru tulajdonsága érdekli, és nem az, hogy a védjegy hol került bejegyzésre. A Verband Sozialer Wettbewerb e.

Az Európai Bíróság szerint azonban ránctalanító krém fogyasztói jelentések tagállamokban anélkül forgalmazták jogszerűen e termékeket, hogy a vitatott jelölés a fogyasztókat nyilvánvalóan megtévesztené.

Megállapításra került, hogy más országokban Franciaország, Spanyolország nem történt törlés a vonatkozó ilyen tartalmú kérelmek ellenére sem.

Az Európai Bíróság szerint annak a lehetősége, hogy a ránctalanító krém fogyasztói jelentések megtévesztő természete alapján annak használatát adott tagállamban megtiltsák, azon az alapon elvileg nem zárható ki, hogy ugyanazon védjegyet más tagállamokban nem tekintik megtévesztőnek. Ahogy a főtanácsnok is megjegyezte az indítványában, lehetséges, hogy a tagállamok közötti nyelvi, kulturális vagy szociális különbségek miatt egy védjegy, amely egyik tagállamban nem téveszti meg a helyi fogyasztót, egy másik tagállamban megtévesztő lehet.

Ennek ellenére a fogyasztók védelme érdekében bevezetett intézkedések akkor tekinthetők indokoltnak, ha azok ténylegesen szükségesek, a követett céllal arányosak, és enyhébb, közösségi belső kereskedelmet kevésbé korlátozó eszközökkel e cél nem lenne elérhető.

banderoles publicitaires suisse anti aging

A Bíróság esetjogából tehát egyértelműen kitűnik, hogy a fogyasztók megtévesztésének veszélye az áruk szabad áramlásának követelményét csak akkor múlja fölül, továbbá ezzel a kereskedelem korlátait csak akkor indokolhatja, ha ez a veszély kellően súlyos. Ide tartoznak különösen a vonatkozó termék eladására vonatkozó körülmények, ránctalanító krém fogyasztói jelentések termék csomagolásán feltüntetett információk, továbbá az, hogy ezeket mennyiben tüntetik fel egyértelműen, a kiszerelés és a reklám tartalma, továbbá az érintett fogyasztói csoport tévedésének veszélye.

A Bíróság szerint figyelembe kell venni, hogy a kozmetikai termékek címkézéséről szóló irányelvet és az abból levezetett nemzeti jogszabályokat egyaránt az áruk szabad áramlásának fényében kell értelmezni, ennek ugyanis alapvető célja a kozmetikai termékek Közösségen belüli szabad forgalmának biztosítása. A Bíróság szerint a fogyasztók megtévesztésének veszélye, másrészről a szabad áruforgalom követelményének értékelése alapján lehet elbírálni egy jelölés, védjegy vagy reklámkijelentés megtévesztő voltát, mégpedig akként, hogy ezzel ránctalanító krém fogyasztói jelentések egy átlagosan tájékozott, körültekintő és értelmes átlagfogyasztó feltehető elvárását veszik figyelembe.

Ennek kritériuma az arányosság és szükségesség követelményén alapul, akkor is, ha egy kozmetikai termék forgalmazásánál a termék tulajdonságai vonatkozásban való tévedés nem befolyásolja károsan az egészséget.

iroda olcsó svájc anti aging

A Bíróság szerint e fenti kritériumok alkalmazásánál több körülmény is figyelembe veendő. Az Európai Bíróság követte Fennelly főtanácsnok indítványát, aki kifejtette, hogy egy tagállam szociális, kulturális ránctalanító krém fogyasztói jelentések nyelvi sajátosságai egy reklám kijelentés hatásának eltérő felfogását indokolhatják. Ám emellett azt is vizsgálni kell, hogy a szó használata más tagállamokban nyilvánvalóan nem adott-e okot kétségekre, és még azokban sem, ahol a német a hivatalos nyelv vagy ahol azt többen beszélik.

A Lifting-ügyben tehát ránctalanító krém fogyasztói jelentések Európai Bíróság elismerte, hogy a kereskedelmi kommunikációk szükségszerűen beágyazódnak a kommunikációs folyamat szociális, kulturális és nyelvi környezetébe, ami egyes kommunikációk és ezzel összefüggésben a megtévesztés veszélyének tagállamonként eltérő értékelésének szükségességét vetik fel. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis az Európai Bíróság joggyakorlatával szemben zárta ki a közösségi jog és az európai referencia-fogyasztó figyelembevételét a jelen ügyben annak kimondásával, hogy a megtévesztés tilalmával kapcsolatos intézkedés nem tartozik a Ezzel szemben — összhangban a Fővárosi Bíróság és az Ítélőtábla érvelésével — a Legfelsőbb Bíróságnak is vizsgálnia kellett volna az eset nyelvi, kulturális és szociális dimenzióit, illetőleg az áru forgalmazásának körülményeit.

Egyrészről rögzíthető, hogy a hatóság és a bíróságok nem prezentáltak meggyőző, hihető és tényszerű indokot arra nézve, hogy a vonatkozó legjobb szemránckrém miért kizárólag a magyar fogyasztó tekintetében alkalmas megtévesztésére, míg más tagállami fogyasztók tekintetében ilyen kifogás nem merült fel.

Az Irányelv tehát immár tisztán belföldi tényállások vonatkozásában is kodifikálta az Európai Bíróság fent hivatkozott esetjogát. Az Irányelv preambulumának Az arányosság elvével összhangban és az abban foglalt védelem hatékony alkalmazása érdekében ez az irányelv azt az átlagfogyasztót veszi viszonyítási alapul, aki a Bíróság értelmezése szerint megfelelően tájékozott, figyelmes és körültekintő, figyelembe véve a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket is ránctalanító krém fogyasztói jelentések A nemzeti bíróságok és hatóságok — az Európai Bíróság esetjogának figyelembevételével — saját mérlegelési jogkörükben határozzák meg az átlagfogyasztó adott esetben tanúsított jellegzetes viselkedését.

Bejegyzés navigáció

Tehát Ha a közösségi jogban létezik az adott kérdésre kimerítő közösségi szabályozás, akkor az alapszabadságok alkalmazhatósága az azonos piaci feltételek fennállása miatt nem jöhetne szóba.

Az Irányelv 4. Mint azt az Európai Bíróság Az EK-Szerződés Ennek egyik oka az, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv nem harmonizálja a kereskedelmi gyakorlatoknak ízléshez és illemhez kapcsolódó jogi követelményekre31 vonatkozó szabályait, a szabályozott szakmákra vonatkozó különleges követelményeket, a pénzügyi szolgáltatásokra és ingatlanokra vonatkozó kereskedelmi gyakorlatokat, illetőleg a nemesfém cikkek nemesfémtartalmának tanúsítására és jelzésére vonatkozó szabályokat.

Ebben a körben tehát nem harmonizált nemzeti szabályokkal szemben a Releváns marad továbbá a E szabályozókat ugyanis a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv által megvalósított harmonizáció tárgyi hatálya nem érinti.

Mindez pedig azt a veszélyt rejti magában, hogy a Legfelsőbb Bíróság eme ítéletére hivatkozással a hazai bírói gyakorlat nem követi az EK-Szerződés